TOP termékek

Látogató számláló

0
3
1
0
6
7
2
Az oldal tartalma feltöltés alatt, kérjük türelmét! Termékekről, szállítási lehetőségről érdeklődhet elérhetőségeinken! Telefonon: +36 20 256 4940 E-mail: tyukaszelectric@gmail.com

+36 20 256 4940 | +36 63 570 481 | rendeles@tyukasz.hu

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
I. Bevezetés

1.      Eladó adatai

 

Név: TYUKÁSZ ELECTRIC Kft. (továbbiakban: Eladó)

Székhely: 6640 Csongrád, Zrínyi utca 2.

Telephely: 6640 Csongrád, Kereszt utca 25.

Cégjegyzékszám: 06-09-025874

Adószám: 27340323-2-06

Képviseli: Tyukász György, ügyvezető; Pusztainé Tyukász Annamária, ügyvezető

Bejegyző cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága

Kamarai tagság: Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara

Kamarai regisztrációs szám: CS27340323

Honlap: www.tyukasz.hu

Telefonszám:

Email elérhetőség: iroda@tyukasz.hu

Bankszámlaszám: 11735050-23548062-00000000 (OTP Bank Nyrt.)

Honlap tárhelyszolgáltatója: UNAS Online Kft. (székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14., cégjegyzékszám: 08-09-015594, adószám: 14114113-2-08, email elérhetőség: unas@unas.hu)

 

2.      Általános rendelkezések, hatály

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az Eladó által a www.tyukasz.hu honlapon (továbbiakban: Honlap vagy Webáruház) kínált termékek (továbbiakban: Termék vagy Áru) megrendelése során létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében az Árut megvásárló (továbbiakban: Vásárló, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1.§ 3. pontja szerinti természetes személy megrendelő esetében: Fogyasztó) – a továbbiakban együttesen Felek – jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

 

Jelen ÁSZF tartalmazza továbbá a távollevők között megkötött szerződések esetén a jogszabályban előírt tájékoztatást és a teljesítés szabályait, a szerződés létrejöttének feltételeit, a szerződés létrejöttére vonatkozó szabályokat, a teljesítési határidőket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jogokra vonatkozó tájékoztatást.

 

Eladó az ÁSZF Honlapon történő megjelenítésével Vásárló számára lehetővé és elérhetővé teszi, hogy a szerződés megkötése előtt a jogszabályban előírt, szükséges tájékoztatást megkapja.

 

Vásárló a Honlapon keresztül történő megrendelésével egyidejűleg elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 

Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy az ÁSZF-t bármikor a Vásárlónak küldött előzetes értesítés nélkül módosítsa. Ezen módosítások a folyamatban lévő vagy folyamatos szerződéseket nem érinthetik, a módosítás csak az annak közzétételét követően hatályba lépő szerződéseket érinti.

 

Eladó ugyanakkor az ÁSZF mindenkor hatályos változatát a Honlapon elhelyezi, így a Honlap felkeresésekor az ÁSZF aktuális változata elérhető és megismerhető Vásárló számára.

 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint az egyéb kötelezően alkalmazandó normák az irányadók és alkalmazandók.

 

1.      Szerzői jog

 

A Honlapon megjelenített védjegyek, logók, valamint egyéb anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak. Kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül harmadik személy semmilyen módon és jogcímen nem használhatja, nem másolhatja, nem terjesztheti, és nem teheti közzé a Honlap tartalmát. Tilos a Honlapon előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül bármilyen más honlaphoz kapcsolást (linket) létrehozni. Lajstromozott védjegy, valamint szerzői jogi védelem alatt álló mű jogellenes felhasználása jogi eljárást vonhat maga után.

 

2.      Felelősség

 

Eladó a Honlap használatából, illetve annak bármikor, bármilyen okból, bármilyen időtartamra bekövetkező elérhetetlenné válásából esetlegesen eredő kárért, veszteségért vagy költségért nem vállal felelősséget. Nem vállal felelősséget továbbá semmilyen, arra jogosulatlan személy által végzett, illetve késedelmes információátadás, számítógépes vírus, vonal- vagy rendszerhiba következtében az adatokban végbemenő változásért sem. Eladó fenntartja a jogot a Honlapon megjelenített tartalmak módosítására, továbbá elérhetőségük megszüntetésére. Eladó nem vállal továbbá felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, vagy publikált anyagokért, amelyek a Honlaphoz kapcsolódnak, vagy amelyre hivatkoznak.

 

3.      A szerződés alapjául szolgáló jogszabályok

 

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/302 rendelete (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 • évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény)
 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
 • évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • évi C. törvény a számvitelről (Számviteli tv.)
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.)
 • évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (Áfa tv.)
 • évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról (Fttv.)
 • évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (Pp.)
 • 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 373/2021. (VI.30.) Korm. rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól

 

4.      Fogalmak

 

 • Adatkezelési tájékoztató: az Eladó által végzett adatkezelési tevékenységekről szóló tájékoztató, amely elérhető a Honlapon
 • Általános szerződési feltétel: Általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.
 • Áru vagy Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden olyan birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, amely a Szerződés tárgyát képezi
 • Felek: Eladó és Vevő együttesen
 • Felhasználó: a Honlapot használó személy, aki vagy amely regisztráció útján létrehozott Felhasználói fiókkal rendelkezik, vagy a Honlapot regisztráció nélkül használja
 • Felhasználói fiók: a Vásárló által regisztráció útján, személyes adatainak (név, e-mail cím) megadásával létrehozott felhasználói fiók. A Felhasználói fiók tartalmazza a Felhasználó által a regisztráció, valamint a megrendelések leadásakor megadott adatokat, információkat. A Felhasználó a regisztráció során köteles a valóságnak megfelelő adatok szolgáltatására. A Felhasználó felelős azért, hogy az általa megadott adatok megfelelnek a valóságnak
 • Fogyasztó: a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontjában meghatározottak szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
 • Fogyasztói szerződés: az a szerződés, amely fogyasztó és olyan személy között jön létre, aki (amely) a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti
 • Gyártó: a termék előállítója, importtermék esetén az Árut az Európai Unió területére behozó importőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy amely az Árun nevének, védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel
 • Jótállás: a Ptk. szerinti, a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal
 • Kupon: kedvezményre jogosító, a Honlapon történő vásárlás során felhasználható papír alapú vagy elektronikus szelvény
 • Kosár: a Honlap azon része, ahol a megvásárolni kívánt Termékek megjelennek
 • Megrendelés: olyan ajánlati kötöttséget eredményező vételi ajánlat, amelyet Vásárló az Honlapon keresztül tesz meg Eladó felé, az ott szereplő egy vagy több ajánlati felhívás nyomán és amelyet Eladó elektronikus levél formájában küldött visszaigazoló nyilatkozatában elfogad vagy visszautasít
 • Szállítási díj: a Termék Eladótól a Vásárló által meghatározott kézbesítési címre történő szállításának költsége
 • Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés
 • Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti Áru vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a Felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő Felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
 • Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a Felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz
 • Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
 • Vásárlási utalvány: Eladó által kibocsátott a Honlapon történő vásárlás során felhasználható papír alapú vagy elektronikus szelvény
 • Vásárló: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy
 • Vételár: az Áruért, valamint a digitális tartalom szolgáltatásáért fizetendő ellenszolgáltatás
 • Webáruház: A Honlapon kínált termékek értékesítésére szolgáló felület.
II. A szerződés nyelve és formája, árak

1.      A szerződés nyelve és formája

 

A szerződés nyelve a magyar.

 

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések elektronikus úton jönnek létre távollévő Felek között, nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, és azokat Eladó nem iktatja.

 

2.      A Honlapon feltüntetett árak

 

Az árak forintban értendők, bruttó árak. A Termékek ára a szállítási költséget nem tartalmazzák, a szállítási költség a Termék árán felül kerül felszámításra.

 

Eladó fenntartja magának a jogot, hogy az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem érinti a már megkötött szerződéseket. Amennyiben hibásan feltüntetett árú Árura megrendelés érkezik, de a szerződés még nem került megkötésre, úgy Eladó az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján, az ott meghatározott feltételek szerint jár el.

 

3.      Hibás ár, eljárás hibás ár esetén

 

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft összegű ár
 • kedvezményes ár esetében a meghirdetett kedvezmény mértékével csökkentett ár összege tévesen került feltüntetésre.

 

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja az Áru valós áron történő megvásárlásának lehetőségét. Vásárló jogosult dönteni, hogy az Árut valós áron megrendeli, vagy lemondja a megrendelést, amely utóbbi esetben Vásárlót ezért hátrányos jogkövetkezmény nem éri.

III. A Honlap használata, a vásárlás folyamata

Vásárlónak lehetősége van arra, hogy regisztráció útján saját felhasználói fiókot hozzon létre név, email cím és jelszó megadásával, de jogosult arra is, hogy vendégként, azaz regisztráció, valamint felhasználói fiókba történő belépés nélkül adjon le megrendelést a Honlapon. Ebben az esetben Vásárló köteles minden, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatot megadnia.

 

A megrendelés leadása tehát nincs regisztrációhoz kötve.

 

1.      Az áru kiválasztása

 

A Honlapon Vásárló megtekintheti a termékeket, amelyekre kattintva megnyithatja a Termék aloldalát, és az adott Termékhez tartozó információkat.

 

Vásárló a Terméket a „Szív” ikonra kattintással a „Kedvenc” mappába helyezheti, és összehasonlíthatja más termékekkel is.

 

A „Kosárba” gomb megnyomásával helyezhető a termék a Kosárba. Ha több Terméket szeretne Vásárló a Kosárba helyezni, az egyéb Termékeket ugyanilyen módon helyezheti a Kosárba.

 

A menüsorban lévő jelzéssel Vásárló folyamatosan követheti, hogy hány darab termék van aktuálisan a Kosárban. A Kosár jelre kattintva Vásárló eljut a Kosár felületre, ahol módosíthatja, elmentheti vagy törölheti a Kosár tartalmát, megtekintheti a szállítási költséget, továbbá – ha rendelkezik Kuponnal vagy Vásárlási utalvánnyal – itt adhatja azt meg.

 

Amennyiben Vásárló nem kíván több Terméket a Kosárba helyezni, a „Megrendelem” gombra kattintással a megrendelés véglegesítését megkezdheti.

 

A számlázási adatoknál a rendeléshez kapcsolódóan a számlázási adatok megadhatók Regisztrált és belépett felhasználók esetében kiválaszható vagy megadható új szállítási adat.

 

Ezt követően kiválaszható a szállítási mód, valamint a fizetési mód.

 

A Webáruházban szállítási címként csak magyarországi cím adható meg, azaz Magyarország területén kívül lévő címre való szállítás nem lehetséges.

 

2.      Kupon és vásárlási utalvány felhasználása

 

A Webáruházban történő vásárlás során időszakosan kupon és – amennyiben Eladó az online falhasználást is lehetővé teszi – az üzletben kiadott vásárlási utalvány felhasználására is van lehetőség.

 

Egy vásárlás alkalmával egy típusú kupon vagy utalvány egyszer használható fel.

 

A kupon vagy utalvány más kedvezménnyel nem vonható össze.

 

A kupon vagy utalvány értéke csak Termékre használható fel, szállítási költség vagy utánvétel díjának rendezésére a kupon nem használható fel.

 

A kupon vagy utalvány értéke készpénzre nem váltható.

 

A kuponokból vagy utalványból pénz nem jár vissza. Amennyiben a megrendelés értéke nem éri el a kupon vagy utalvány mértékét, akkor az egész kupon vagy utalvány felhasználásra kerül.

 

Vásárló IV. pontban részletezett elállási jogának gyakorlása esetén Eladó a kupon vagy utalvány értékével csökkentett összeget téríti vissza Vásárló részére.

 

A kupon vagy utalvány kódja a „Kosár” összegző oldalon adható meg, a fizetendő összeg a kedvezmény mértékével csökken. Amennyiben Vásárló elfelejti a kódot megadni, a megrendelés elküldését követően kedvezmény jóváírására utólag nincs lehetőség, azzal Vásárló egy másik vásárlás során élhet.

 

A kuponokkal vagy utalványokkal kapcsolatos egyéb, időszakos vagy jelen ÁSZF-ben nem szabályozott feltételeket vagy szabályokról Eladó a Honlapon és/vagy üzlethelyiségében ad tájékoztatást.

 

3.      Adatbeviteli hibák javítása

 

Vásárlónak a megrendelés során, a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az általa bevitt adatok javítására vagy módosítására. Fontos, hogy Vásárló mindig ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen az általa megadott adatok alapján kerül sor a számlázásra, illetve szállításra.

 

Eladó kifejezetten felhívja Vásárló a figyelmét arra, hogy az általa tévesen megadott email cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti, és meggátolhatja a szerződés létrejöttét, mely esetben Eladó nem tartozik felelősséggel.

 

Amennyiben Vásárló a rendelés véglegesítését követően hibát fedez fel a megadott adatokban, a lehető legrövidebb időn belül a rendelése módosításának kezdeményezése szükséges. A hibás rendelés módosítását a megrendeléskor megadott email címről küldött levéllel vagy telefonhívással jelezheti Eladó felé.

4.      A rendelés elküldése és véglegesítése

 

Azon regisztrált Vásárlónak, aki korábban már vásárolt a Webáruházban, a bejelentkezéshez meg kell adnia a korábbi regisztráció során megadott email címét és jelszavát.

 

Amennyiben Vásárló új vásárlóként szeretne regisztrálni, a regisztrációhoz meg kell adnia a Honlapon közzétett Adatkezelési tájékoztatóban felsorolt adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie.

 

Amennyiben Vásárló nem kíván több Árut a kosárba helyezni, az adatok megadása, valamint jelen ÁSZF elfogadása és Adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatos nyilatkozat megtétele után, banki átutalás, készpénzes fizetés vagy utánvételes fizetési mód választása esetén a „Megrendelés” gombra kattintással, online bankkártyás fizetési mód választás esetén az online fizetés teljesítésével a megrendelést véglegesítheti.

 

5.      Ajánlattétel

 

A honlapon közölt információk nem minősülnek Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Vásárló minősül ajánlattevőnek.

 

A „Megrendelés” gomb megnyomásával Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlata megtett ajánlatnak minősül, továbbá Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolásának megérkezése esetén a nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után.

 

Vásárlót ajánlata 48 óra időtartamban köti. Amennyiben Eladó a Vásárló ajánlatát a jelen ÁSZF szerint 48 óra belül nem igazolja vissza, Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól.

 

6.      A rendelés feldolgozása és a szerződés létrejötte

 

Vásárló a rendelését bármikor leadhatja.

 

Vásárló a megrendelést követően a vásárláskor megadott email címre automatikus rendelés összefoglaló emailt kap a megrendelésről.

 

Eladó szintén email formájában a megrendelés elküldését követő legfeljebb 48 órán belül visszaigazolja az ajánlatot. A szerződés akkor jön létre, amikor Eladó által küldött visszaigazoló email a Vásárló levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik. A rendelés visszaigazolásáról szóló email tartalmazza a megrendelés részleteit.

 

Eladó a rendelés futárszolgálatnak történő átadásáról emailben tájékoztatja Vásárlót, ezt követően a legtöbb esetben a futárszolgálatok is emailben tájékoztatást küldenek a csomag aktuális állapotáról.

 

Vásárló tudomásul veszi, hogy Eladó a Vásárló azonnali értesítésével egyidejűleg jogosult törölni a megrendelést az alábbi esetekben:

 • online bankkártyás fizetés esetén a bankkártyát kibocsátó pénzügyi intézmény a tranzakció teljesítését bármilyen oknál fogva megtagadja,
 • Vásárló a megrendelés során nyilvánvalóan hamis vagy valótlan adatokat adott meg,
 • a megadott adatok olyan mértékben hiányosak, hogy a hiányosság nem teszi lehetővé, hogy Eladó a megrendelést teljesítse.

 

7.      Teljesítési határidő

 

A rendelés teljesítésének várható időpontjáról Eladó emailen értesítést küld Vásárló részére.

Általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 30 nap.

 

Eladó felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az ÁSZF-ben közölt határidők valamilyen oknál fogva nem tarthatók, vagy a Webáruház ideiglenesen nem üzemel, arról tájékoztatást tesz közzé a Honlapon.

 

8.      Fizetési módok

 

 • SimplePay online bankkártyás fizetés: Vásárló biztonságosan fizethet bankkártyával az OTP SimplePay (OTP Mobil Kft. – székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19., cégjegyzékszám: 01-09-174466) rendszerén keresztül. Résztelek itt: https://simplepay.hu/
 • Banki átutalás: A rendelés és a házhoz szállítás díját Vásárló banki átutalással is rendezheti Eladó által emailben küldött bankszámlaszámra való utalással.
 • Utánvételes fizetés: A rendelés és a házhoz szállítás díját Vásárló utánvétellel rendezheti a csomag átvételekor az azt kézbesítő futárszolgálat munkatársánál. Az utánvételes fizetés díjköteles, melynek összege: 800,- Ft
 • Készpénzben való fizetés: Személyes átvétel esetén Vásárló a Termék árát készpénzben is rendezheti.

 

Eladó a vásárlásról kiállított számlát a csomagba elhelyezve papír alapon és/vagy elektronikus úton küldi meg Vásárló részére.

 

9.      Szállítási módok és díjak

 

Személyes átvétel:

Személyes átvétel Eladó 6640 Csongrád, Kereszt utca 25. szám alatti üzlethelyiségében az üzlet nyitvatartási idejében.

Az átvételi mód díjmentes.

 

Házhoz szállítás:

A megrendelt Terméket az alábbi szolgáltatók szállítják házhoz:

 • Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., cégjegyzékszám: 01-10-042463)
 • GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., cégjegyzékszám: 13-09-111755)

 

Az aktuális szállítási módokról és díjakról tájékoztatás Eladó Honlapján található, mely elérhető az alábbi linken: ITT

 

10.  Át nem vett csomagok

 

Amennyiben a Vásárló nem veszi át a megrendelt Terméket, továbbá 14 napon belüli, indokolás nélküli elállási szándékát sem jelzi, megszegi az Eladóval megkötött szerződésben foglalt, a Termék átvételére és az Eladó teljesítésének elfogadására vonatkozó kötelezettségét. Ebben az esetben Eladó megkísérli a Vásárlóval való egyeztetést a Termék ismételt szállítására vonatkozóan. Amennyiben Eladó a Vásárlóval a kapcsolatot nem tudja felvenni, vagy az ismételt kiszállítás is sikertelen, Eladó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, a szállítási költséget pedig (ismételt kiszállítás esetén mindkét szállítási költséget) Vásárlóra terhelni.

 

Fenti esetben tett felmondási nyilatkozatát Eladó a Vásárló megrendeléskor használt email címére küldött elektronikus levélben teszi meg, a felmondás közlésének időpontja az az időpont, amikor a felmondási nyilatkozatot tartalmazó elektronikus levél a Vásárló email fiókjában hozzáférhetővé válik.

 

IV. Fogyasztót megillető elállási jog

1.      Elállási jog feltételei és határideje

 

Fogyasztót a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 20. §-a szerint megilleti a 14 napon belüli, indokolás nélküli elállás joga. Fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát:

 1. Áru adásvételére irányuló szerződés esetén:
 • az Árunak,
 • több Áru adásvételekor, ha az egyes Áruk szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott árunak,
 • több tételből vagy darabból álló Áru esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 • ha az Árut meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától,
 1. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

 

Fogyasztó: a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontjában meghatározottak szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 

Jelen pontban foglaltak nem érintik Fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az Áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

 

Ha a szerződés megkötésére Fogyasztó tett ajánlatot, Fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

 

2.      Az elállási jog gyakorlásának módja

 

Fogyasztó az elállási és felmondási jogát gyakorolhatja:

 • jelen ÁSZF mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy
 • az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján.

 

3.      Fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

 

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó nyilatkozatát a határidőn belül elküldi, amelynek határideje 14 nap.

 

Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát a rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

 

4.      Eladó kötelezettségei Fogyasztó elállása esetén

 

Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (pl. szállítási díj). Eladó ugyanakkor a visszaküldéssel járó költséget nem vállalja át Vásárlótól.

 

A 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 22. §-nak megfelelő elállás esetén az Eladó a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

 

Áru adásvételére irányuló szerződés esetén az Eladó mindaddig visszatarthatja a visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó az árut vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg az Eladót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy az árut maga fuvarozza vissza.

 

5.      Fogyasztó kötelezettségei elállása esetén

 

Amennyiben Fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles az Árut haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által az Áru átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha az Eladó vállalta, hogy az Árut maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó az Árut a határidő lejárta előtt elküldi.

 

A Fogyasztó jogosult megválasztani a visszaküldés módját. A Fogyasztó viseli az Áru visszaküldésének közvetlen költségét, azt Eladó nem vállalja át Fogyasztótól.

 

Az Áru visszaküldhető a következő postacímre: TYUKÁSZ ELECTRIC Kft. – 6640 Csongrád, Kereszt utca 25.

Az Áru személyes átadására Eladóval való előzetes egyeztetést követően van lehetőség, ezért Eladó kéri, hogy ezen visszaküldési mód választása esetén Vásárló az iroda@tyukasz.hu email címen előzetesen vegye fel a kapcsolatot Eladóval.

 

Ha Eladó az Árut üzlethelyiségben is értékesíti, és a Fogyasztó az Eladó üzlethelyiségében személyesen gyakorolja elállási jogát, jogosult ezzel egyidejűleg az árut visszaadni Eladónak.

 

A Fogyasztó csak az Áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

 

Amennyiben a Fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja a szerződést, köteles a felmondás Eladóval való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat az Eladó számára megfizetni. A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a Fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

 

6.      A Fogyasztót megillető elállási jog alóli kivételek

 

A Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdése alapján nem gyakorolhatja 20. § szerinti indokolás nélküli elállási jogát:

 1. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban, ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a Fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a Fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a Fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint az Eladó maradéktalanul teljesítette a szerződést;
 2. olyan Áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Eladó által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. olyan nem előre gyártott Áru esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Áru esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;
 4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Áru tekintetében;
 5. olyan zárt csomagolású Áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. olyan Áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más Áruval;
 7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke az Eladó által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a Felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított 30. napot követően kerül sor;
 8. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél az Eladó a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha az Eladó a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát, továbbá az Eladó visszaigazolást küldött a Fogyasztó részére. Pl. az internetes felületről megvásárolható (letölthető) játék, zene, háttérkép stb.

 

V. A teljesítés szerződésszerű követelményei az Eladó által kínált Termékek esetében

Az Árunak a teljesítés időpontjában meg kell felelnie a 373/2021. (VI.30.) Kormányrendelet 5. §-ban foglalt követelményeknek. Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön a szerződés tárgyát képező Árunak:

 • meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel;
 • alkalmasnak kell lennie Fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a Fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor az Eladó tudomására hozott, és amelyet az Eladó elfogadott;
 • rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval – ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást – ; és
 • biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.

Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön – a fentieken túl – a szerződés tárgyát képező Árunak:

 • alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú szolgáltatás esetén jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír;
 • rendelkeznie kell a Fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény – és egyéb jellemzőkkel – különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében –, amely azonos típusú szolgáltatás esetén szokásos, figyelembe véve az Eladó, annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más személy a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános – különösen hirdetésben vagy címkén tett – kijelentését;
 • rendelkeznie kell a Fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal – ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást –; és
 • meg kell felelnie az Eladó által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett szolgáltatás tulajdonságainak, leírásának.

Az Árunak nem kell megfelelnie a fenti nyilvános kijelentésnek, ha a kötelezett bizonyítja, hogy

 • a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie;
 • a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették; vagy
 • a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.
VI. Szavatosság, jótállás

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

 

Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

 

A Termék hibája esetén Eladó a szavatossági jogokat a Ptk. és 45/2014 (II.26.) Kormányrendeletben foglaltak szerint biztosítja.

 

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

 

Vásárló a szavatossági igényeit az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Honlap: www.tyukasz.hu

Postai levelezési cím: TYUKÁSZ ELECTRIC Kft. – 6640 Csongrád, Zrínyi utca 2.

Email elérhetőség: iroda@tyukasz.hu

 

1.      Kellékszavatosság

 

A Honlapon kínált termékekre Eladó a szavatossági jogokat a Ptk. és 45/2014 (II.26.) Kormányrendeletben foglaltak szerint biztosítja.

 

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 3. számú melléklet alapján készült.

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. és – fogyasztói szerződések esetében – a 373/2021. (VI.30.) Korm. rendelet szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
 • ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
 • választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

 

Fogyasztói szerződésnél ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az Áru és a digitális elemeket tartalmazó Áru teljesítésének időpontjától számított 1 éven belül felismert hiba már az Áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az Áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

 

Használt Áruk esetén az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt Áruk esetében is előfordulhat hibás teljesítés, de ekkor figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. A Vásárló csak az olyan hiba esetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a Termék használtságából származó hibákon túl, továbbá azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt Áru hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba tekintetében Eladó nem tartozik felelősséggel.

 

Az Eladó megtagadhatja az Áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne az Eladónak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve az Áru hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

 

Fogyasztó akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

 • az Eladó nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette az alábbi feltételeket
  • az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét
  • ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.
 • megtagadta az Áru szerződésszerűvé tételét,
 • ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy az Eladó megkísérelte az Áru szerződésszerűvé tételét,
 • a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá, vagy
 • az Eladó nem vállalta az Áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a Fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

 

Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, az Eladót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

 

Fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét – a szerződésszegés súlyához igazodva – részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg az Eladó nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással.

Az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt Áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan Áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az Áru jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő Áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított Áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

 

Fogyasztónak az Árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében Eladó rendelkezésére kell bocsátania.

 

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Fogyasztó által ténylegesen megkapott Áru értékének különbözetével.

 

A Fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga az Eladónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

 

Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott Árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás Áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb Áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

 

Ha a Fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

 • a Fogyasztónak az Eladó költségére vissza kell küldenie az Eladónak az érintett árut és
 • az Eladónak haladéktalanul vissza kell térítenie a Fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak, de 1 évnél rövidebb elévülési határidő ekkor sem köthető ki érvényesen.

 

Fogyasztónak nem minősülő Vásárlók esetében a kellékszavatossági jog érvényesítési határideje 1 év, amely a teljesítés (átadás) napján indul.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított 1 éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított 1 év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

2.      Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági jogait a termék előállítójával vagy forgalmazójával (a továbbiakban együtt: gyártó) szemben gyakorolhatja.

 

Milyen bizonyítási szabály érvényesül termékszavatossági igény érvényesítése esetén?

Termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania, hogy a termékhiba a gyártó általi forgalomba hozatal időpontjában fennállt.

 

A gyártó milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy Ön ugyanazon hiba miatt a vállalkozással szemben kellékszavatossági és a gyártóval szemben termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve a termék javítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági igényét a továbbiakban már csak a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

3.      Jótállás

 

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet alapján Eladó jótállásra köteles a külön miniszteri rendeletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkek, valamint tartozékai és alkotórészei (a továbbiakban együtt: fogyasztási cikk) eladása esetén.

Emellett Eladó önként is jótállást vállalhat, amely esetben Fogyasztónak minősülő vásárló számára jótállási nyilatkozatot kell átadnia.

 

A jótállásból eredő jogait Ön a rendelkezésére bocsátott jótállási jeggyel gyakorolhatja, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha Ön az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot bemutatja. A jótállási igény teljesítésének nem feltétele a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának visszaszolgáltatása.

 

Eladó köteles a fogyasztási cikkel együtt vagy – távollévők között kötött szerződés esetén – legkésőbb a fogyasztási cikk átadását vagy üzembe helyezését követő napon a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát.

 

A jótállási nyilatkozatban fel kell tüntetni:

 • a vállalkozás nevét, címét,
 • a fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint – ha van – gyártási számát,
 • a gyártó nevét, címét, ha a gyártó nem azonos a vállalkozással,
 • a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadásának vagy – a vállalkozás vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén – a fogyasztási cikk üzembe helyezésének időpontját,
 • a Fogyasztó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit, továbbá
 • az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti,
 • a vállalkozás bélyegzőlenyomatát és a kiállítás során a képviseletében eljáró személy aláírását, az elektronikus úton átadott jótállási jegy kivételével, valamint
 • fogyasztási cikk Fogyasztó által fizetett vételárát.

 

A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.

 

Eladó a jótállási jegyet távollévők között kötött szerződés esetén elektronikus úton is átadhatja a fogyasztó részére. A fogyasztó részére elektronikusan átadott számla jótállási jegyként akkor fogadható el, ha tartalma megfelel a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet jótállási jegyre vonatkozó előírásainak is. A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton való átadására legkésőbb a fogyasztási cikk átadását vagy üzembe helyezését követő napon köteles. Ha a vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel adja át, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja azt a fogyasztó rendelkezésére, akkor az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig nem szüntetheti meg, a letöltési cím elérhetőségét biztosítania kell.

 

Vita esetén a jótállási jegy kötelező tartalmára vonatkozó kötelezettség teljesítését a vállalkozás köteles bizonyítani.

 

A jótállásból eredő jogok – a jótállási jegy kötelező tartalmának kivételével – a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a Fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

 

A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

 

A jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg kötelező jótállás esetén?

A Vásárló jótállási joga alapján kijavítási vagy kicserélési igénnyel élhet, a jogszabályban biztosított esetekben árleszállítást kérhet, vagy végső soron elállhat a szerződéstől, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

 

A Vásárló a jótállás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és az

 

Eladó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is bejelentheti.

 

Érvényesítési határidő

A jótállási igény a jótállás időtartama alatt érvényesíthető, a jótállás időtartama:

 • 000 forinttól 250 000 forintig terjedő eladási ár esetén 2 év,
 • 000 forint feletti (250.001 forinttól kezdődő) eladási ár esetén 3 év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. Ez alól kivétel: a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt Vásárló a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

 

A jótállási határidő a fogyasztási cikk Vásárló részére történő átadásakor indul, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

 

Ha Vásárló a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

 

Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok

A Fogyasztó a jótállás iránti igényét választása szerint Eladó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is bejelentheti.

 

A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

 

Kijavítás iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie:

 • a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját, valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását,
 • a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá
 • a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását.

 

Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.

 

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk 1. alkalommal történő javítása során Eladó részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában Eladó köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, Eladó köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a Fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

 

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk 3 alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, – a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – Eladó köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, Eladó köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat 8 napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

 

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, – a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – Eladó köteles a fogyasztási cikket a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, Eladó köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a Fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

 

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani.

 

Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról Eladó, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

 

Ha a Fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

A jótállás viszonya más szavatossági jogokkal

A jótállás a szavatossági jogok (termék- és kellékszavatosság) mellett érvényesül, fő különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén Fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.

 

Eladó önkéntes vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a Fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezen felül az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a Fogyasztó jogszabályból eredő, így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

 

3 munkanapon belüli csereigény

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében szereplő Áru esetében, amennyiben Fogyasztó csereigényét 3 munkanapon belül érvényesíti, úgy az Eladó nem vizsgálhatja a csere előtt, hogy a hiba oka a vásárlást követően keletkezett-e, hanem köteles azt kicserélni.

 

Mikor mentesül Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

Felhívom a figyelmét, hogy Ön ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, valamint termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthet. Ha viszont Ön egy adott hiba miatt egyszer sikerrel érvényesítette hibás teljesítésből eredő igényét (például a vállalkozás kicserélte a terméket), ugyanezen hiba tekintetében más jogi alapon erre már nem tarthat igényt.

 

4.      Szavatossági jogok fogyasztónak nem minősülő Vásárló esetén

 

Kellékszavatosság:

Fogyasztónak nem minősülő Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől elállhat.
 • Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Fogyasztónak nem minősülő Vásárló esetében a kellékszavatossági jog érvényesítési határideje 1 év, amely a teljesítés (átadás) napján indul.

 

Termékszavatosság:

A termékszavatosság csak fogyasztónak minősülő Vásárlót illet meg.

 

Jótállás:

A kötelező jótállás csak fogyasztónak minősülő Vásárlót illet meg. Amennyiben az Eladó adott Áruhoz önként jótállás biztosít, ezt az Áru megvásárlása során külön jelzi. Amennyiben az Áruhoz a gyártó a fogyasztónak nem minősülő vásárlókra is kiterjedő gyártói jótállást biztosít, azt közvetlenül a gyártónál lehet érvényesíteni.

VII. Panaszkezelés, jogérvényesítés, vitarendezés

1.      Panasz megtétele

 

Vásárló az Eladó, valamint az Eladó érdekében vagy javára eljáró személynek a Termék Fogyasztók részére történő értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát írásban, elektronikus levél útján írásban közölheti az Eladóval az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Honlap: www.tyukasz.hu

Postai levelezési cím: TYUKÁSZ ELECTRIC Kft. – 6640 Csongrád, Zrínyi utca 2.

Email cím: iroda@tyukasz.hu

 

Az írásban tett panaszt Eladó köteles a beérkezést követő 30 napon belül írásban megválaszolni, és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító állápontját Eladó köteles megindokolni.

 

A panasz elutasítása esetén az Eladó köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy Eladó a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

Amennyiben Eladó és Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, a következő pontokban részletezett jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Fogyasztó számára.

 

Bejegyzés a Vásárlók Könyvébe

Vásárlónak a panaszát szóban vagy a Vásárlók Könyvébe történő bejegyzéssel, írásban teheti meg. Vásárlót e jogának gyakorlásában megakadályozni vagy befolyásolni tilos.

A Vásárlók Könyve megtalálható Eladó 6640 Csongrád, Kereszt utca 25. szám alatti üzletében, a bejegyzés nyitvatartási időben tehető meg.

 

2.      Fogyasztóvédelmi eljárás

 

Fogyasztó bármilyen fogyasztóvédelmi probléma esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre vagy hivatalból eljár, vizsgálva ezzel Eladó piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. Fogyasztó egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez.

A fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatal. A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei megtalálhatóak itt: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

 

3.      Bírósági eljárás

 

Vásárló a Ptk., valamint a Pp. rendelkezései alapján jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bírósági úton történő érvényesítésére.

 

4.      Békéltető testület

 

Ha Fogyasztónak vásárlásával kapcsolatban kifogása merül fel, és azt nem tudja az Eladóval rendezni, a gyors, ingyenes és egyszerű eljárást lefolytató békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testület egyezséget próbál meg létrehozni a Fogyasztó és az Eladó között, ennek hiányában pedig dönt az ügyben. Fontos, hogy a Fogyasztó csak szerződésének teljesítésével, azaz egyedi jogvitájával kapcsolatban fordulhat a testülethez, más, a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó ügyben (pl. megtévesztés, árfeltüntetés, stb.) nem, ilyen esetben a békéltető testület átteszi az ügyet a fogyasztóvédelmi hatósághoz.

 

A békéltető testület a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett független testület. Hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. Eladónak együttműködési kötelezettsége van, ami azt jelenti, hogy a békéltető testületi meghallgatásra az Eladó köteles válasziratot benyújtani, valamint a meghallgatáson a cég képviselője köteles megjelenni, ellenkező esetben fogyasztóvédelmi bírságot szab ki rá a fogyasztóvédelmi hatóság.

 

A cég személyes megjelenési kötelezettsége nem terjed ki arra az esetre, ha székhelye, telephelye vagy fióktelepe az eljárást lefolytató békéltető testület szerinti vármegyében nincs. Ebben az esetben Eladó együttműködési kötelezettsége a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy Fogyasztó az eljárás megindítása előtt az Eladóval közvetlenül megkísérelje a panaszügy rendezését. A közvetlen rendezés sikertelensége esetén adható be kérelem a békéltető testülethez.

 

Jogorvoslat, fellebbezés lehetősége a Békéltető Testület döntése ellen:

Az Fgytv. rendelkezési értelmében bíróság előtt csak abban az esetben van lehetőség a határozat megtámadására, ha az eljáró tanács eljárási szabályt sértett, illetve az Eladó az ajánlás hatályon kívül helyezését kérheti a bíróságtól jogszabálysértés esetén.

 

A békéltető testületi döntés nem érinti Fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse. Tehát a bírói út igénybevételére a békéltető testületi eljárás lefolytatását követően is van lehetőség.

 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy Imre utca 36.

Telefon: +36-72-507-154

Email: info@baranyabekeltetes.hu

Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefon: +36-20-373-2570

Email: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Honlap: www.jaszbekeltetes.hu

 

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefon: +36-76-501-525, +36-76-501-532

Email: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

 

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefon: 06-34-513-010

Email: bekeltetes@kemkik.hu

Honlap: www.kem-bekeltetes.hu

 

Békés Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefon: +36-66-324-976

Email: bekeltetes@bmkik.hu

Honlap: www.bmkik.hu

 

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz. 14.

Telefon: +36-32-520-860

Email: nkik@nkik.hu

Honlap: www.nkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli utca 1.

Telefon: +36-46-501-090, +36-46-501-871

Email: bekeltetes@bokik.hu

Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

 

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2

Telefon: +36-1-792-7881

Email: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap: www.pestmegyeibekelteto.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: +36-1-488-2131

Email: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap: www.bekeltet.bkik.hu

Somogy Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefon: +36-82-501-000, +36-82-501-026

Email: skik@skik.hu

Honlap: www.skik.hu

 

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefon: +36-62-554-250/118

Email: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 2.

Telefon: +36-42-420-180

Email: bekelteto@szabkam.hu

Honlap: www.bekeltetes-szabolcs.hu

 

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefon: +36-22-510-310

Email: bekeltetes@fmkik.hu

Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

Tolna Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.

Telefon: +36-74-411-661

Email: kamara@tmkik.hu

Honlap: www.tmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a

Telefon: 06-96-520-217

Email: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu

Honlap: www.bekeltetesgyor.hu

 

Vas Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 23.

Telefon: +36-94-312-356, +36-94-506-645

Email: pergel.bea@vmkik.hu

Honlap: www.vasibekelteto.hu

 

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty utca 13-15.

Telefon: +36-52-500-710, +36-52-500-745

Email: bekelteto@hbkik.hu

Honlap: www.hbmbekeltetes.hu

 

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

Telefon: +36-88-814-121, +36-88-814-111

Email: info@bekeltetesveszprem.hu

Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

 

Heves Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint

Telefon: +36-36-416-660/105

Email: bekeltetes@hkik.hu

Honlap: www.hkik.hu

 

Zala Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefon: +36-92-550-513

Email: zmbekelteto@zmkik.hu

Honlap: www.bekelteteszala.hu

 

 

5.      Online vitarendezési platform

 

Az Európai Bizottság Online létrehozott egy platformot, ahol a fogyasztók és kereskedők felkérhetnek egy pártatlan vitarendezési testületet online vásárlással kapcsolatos jogvitáik rendezésére.

 

Az online vitarendezési platform segítségével lehetőség van internetes vásárlással kapcsolatos panaszokat digitális formában, bármelyik uniós nyelven az Európai Unió bármely pontjáról elküldésére a kiválasztott alternatív vitarendezési testületnek.

 

Az eljárás általában teljes mértékben online zajlik, az alternatív vitarendezési testület kiválasztását követően kb. 90 napot vesz igénybe, és ingyenesen vagy jelképes összegű díj ellenében történik.

 

Elérhetőségek és részletek itt:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

VIII. Egyéb szabályok

1.      Értékelés elhelyezése a Honlapon

 

Eladó a Honlapján véleményeket, visszajelzéseket tesz közzé, mely Termékek, valamint a Webáruház működésének értékelését teszi lehetővé.

 

Vélemény leadására úgy van mód, hogy a vásárlást követően Eladó által Vásárlónak küldött emailben elérhető értékelő felület kitöltésével Vásárló a Terméket vagy a vásárlást csillagos és/vagy szöveges értékeléssel véleményezi. Ezek a technikai intézkedések biztosítják, hogy csak tényleges Vásárlók adhassanak le értékelést.

 

Eladó a pozitív és negatív értékelések között nem tesz különbséget. Eladónak kizárólag abban az esetben van lehetősége az értékelések moderálására, ha azok tartalma obszcén vagy sértő.

 

Fentiek következtében a Honlap csak valós, a Termékeket ténylegesen megvásárló és/vagy használó Vásárlók értékeléseit és véleményeit tartalmazza.

 

2.       Részleges érvénytelenség

 

Amennyiben az ÁSZF valamely pontja hiányos vagy hatálytalan, a szerződés egyéb pontjai érvényben és hatályban maradnak. A hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.

 

3.      Magatartási kódex

 

Eladó nem rendelkezik az Fttv. szerinti magatartási kódexszel.

IX. Melléklet: Elállási nyilatkozat

 

Elállási nyilatkozat[1]

 

 

Címzett:

TYUKÁSZ ELECTRIC Kft.

postai levelezési cím: 6640 Csongrád, Zrínyi utca 2.

email cím: iroda@tyukasz.hu

 

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja: ……………………………………………………………………………

Fogyasztó(k) neve: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Fogyasztó(k) címe: ………………………………………………………………………………………………………………………

 

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén):

……………………………………………………..

Kelt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérjük, hogy csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza.

 

 

[1] Készült a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti nyilatkozatminta alapján


Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató ügyfél részére

                                                                   

Adatkezelési tájékoztató

ügyfél részére

 

 

A személyes adatok védelme rendkívül fontos számunkra, ezért a jelen Adatkezelési tájékoztatóban ismertetjük, hogy Önről milyen személyes adatot, milyen célból és jogalappal kezelünk. Az Adatkezelési tájékoztató az Önt megillető jogokat is tartalmazza.

 

 1. A közös Adatkezelők adatai

 

Közös adatkezelés történik az ügyfelek és érdeklődők személyes adatainak kezelése során:

 

Adatkezelő: TYUKÁSZ ELECTRIC Kft.

Székhely: 6640 Csongrád, Zrínyi utca 2.

Telephely: 6640 Csongrád, Kereszt utca 25.

Cégjegyzékszám: 06-09-025874

Adószám: 27340323-2-06

 

Adatkezelő: Tyukász György, egyéni vállalkozó

Székhely: 6640 Csongrád, Zrínyi utca 2.

Nyilvántartási szám: 6217131

Adószám: 45490431-2-26

 

Honlap: www.tyukasz.hu

Email elérhetőség: iroda@tyukasz.hu

(a továbbiakban együttesen: Adatkezelő)

 

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló általános jogszabályok

 

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR)
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (Áfatörvény)
 • évi C. törvény a számvitelről (Számviteli tv.)
 • évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art.)
 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgy.tv.)
 • évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról (Fttv.)
 • évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény)
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.)
 • évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 • évi CLXII. törvény a fogyasztónak nyújtott hitelről (Fhtv.)
 • évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.)
 • 53/2016. (XII. 21.) NGM rendelet a pénzügyi szolgáltatást közvetítő előzetes tájékoztatási kötelezettségeinek általános szabályairól

 

 1. Fogalmak

 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Ilyen tipikus személyes adatok különösen: név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve.

 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

 

 1. Alapelvek

 

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a következő alapelveket veszi figyelembe, így a személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság)
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés (célhoz kötöttség)
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek és a szükségesre kell korlátozódniuk (adattakarékosság)
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság)
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel (korlátozott tárolhatóság)
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg)
 7. az Adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására (elszámoltathatóság)

 

 1. Adatkezelési tevékenység

 

 1. Adatkezelői minőségben végzett adatkezelési tevékenységek

 

 1. kapcsolatfelvétel (honlap)

 

Adatkezelés célja

Kapcsolat felvétele, kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Az Érintettek kategóriái

Érdeklődő

Személyes adatok köre

Név, telefonszám, email cím, üzenet tartalma

Adatmegőrzési idő

A kapcsolatfelvételt követő 1. év végéig

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

·         tárhelyszolgáltató és levelezési rendszer szolgáltató: UNAS Online Kft. (székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14., cégjegyzékszám: 08-09-015594)

Adatok forrása

A személyes adatok forrása az érdeklődő

 

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud kapcsolatot felvenni Önnel

 

 1. kapcsolatfelvétel emailben

 

Adatkezelés célja

Kapcsolat felvétele email formájában

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Az Érintettek kategóriái

Érdeklődő

Személyes adatok köre

Név, telefonszám, email cím, üzenet tartalma

Adatmegőrzési idő

A kapcsolatfelvételt követő 1. év végéig

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

·         levelezési rendszer szolgáltató: UNAS Online Kft. (székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14., cégjegyzékszám: 08-09-015594)

Adatok forrása

A személyes adatok forrása az érdeklődő

 

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud kapcsolatot felvenni Önnel emailben

 

 1. hírlevél küldése

 

Adatkezelés célja

Hírlevél küldése

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás

Az Érintettek kategóriái

Hírlevélre feliratkozó személy

Személyes adatok köre

Név, email cím

Adatmegőrzési idő

A hozzájárulás visszavonásáig vagy a feliratkozásról történő leiratkozás időpontjától számított 30 napig

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

·         levelezési rendszer szolgáltató: UNAS Online Kft. (székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14., cégjegyzékszám: 08-09-015594)

Adatok forrása

A személyes adatok forrása a hírlevélre feliratkozó személy

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud Önnek hírlevelet küldeni

 

 1. ajánlatkérés

 

Adatkezelés célja

Ajánlatkérés

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Az Érintettek kategóriái

Ajánlatkérő

Személyes adatok köre

Név, cégnév, email cím

Adatmegőrzési idő

Az ajánlatkérést követő 1. év végéig (amennyiben nincs megrendelés, az ajánlat érvényességét követő 30 napig)

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

·         levelezési rendszer szolgáltató: UNAS Online Kft. (székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14., cégjegyzékszám: 08-09-015594)

Adatok forrása

A személyes adatok forrása az ajánlatkérő

 

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud ajánlatot adni Önnek

 

 1. szerződés megkötése

 

Adatkezelés célja

Szerződés megkötése

 

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: Ptk. Hatodik könyv Második rész (A szerződés általános szabályai)

Az Érintettek kategóriái

Ügyfél, ügyfél kapcsolattartója

 

Személyes adatok köre

Név, cégnév, székhely, adószám, nyilvántartási szám/cégjegyzékszám, kapcsolattartó neve, telefonszám, email cím, aláírás

Adatmegőrzési idő

A szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe

Adatok forrása

A személyes adatok forrása az ügyfél, ügyfél kapcsolattartója

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása kötelező. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud Önnel szerződést kötni

 

 1. munkalap felvétele szolgáltatás nyújtásakor

 

Adatkezelés célja

Munkalap felvétele szolgáltatás nyújtásakor

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Az Érintettek kategóriái

Ügyfél, ügyfél kapcsolattartója

Személyes adatok köre

Név, cégnév, telefonszám, email cím, lakóhely vagy szolgáltatás elvégzésének helye

Adatmegőrzési idő

A szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

·         munkalapok kezeléséhez használt szoftver szolgáltatója: ADRENALIN SZOFTVERHÁZ Kft (székhely: 6000 Kecskemét, Jókai Mór utca 42. 2. em. 3. ajtó, cégjegyzékszám: 03-09-120043)

Adatok forrása

A személyes adatok forrása az ügyfél, ügyfél kapcsolattartója

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud szolgáltatást nyújtani Önnek

 

 1. garanciális javítással kapcsolatos adatkezelés

 

Adatkezelés célja

Garanciális javítással kapcsolatos adatkezelés

 

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Az Érintettek kategóriái

Ügyfél

 

Személyes adatok köre

Név, lakcím, telefonszám

 

Adatmegőrzési idő

A garancia érvényességének lejártát követő 5. év végéig

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

·         munkalapok kezeléséhez használt szoftver szolgáltatója: ADRENALIN SZOFTVERHÁZ Kft (székhely: 6000 Kecskemét, Jókai Mór utca 42. 2. em. 3. ajtó, cégjegyzékszám: 03-09-120043)

Adatok forrása

A személyes adatok forrása az ügyfél

 

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tudja a garanciális javítást elvégezni

 

 1. webshopba történő regisztráció

 

Adatkezelés célja

A termék megvásárlását szolgálja a regisztráció. Regisztráció nélkül is van lehetőség vásárolni.

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Az Érintettek kategóriái

Regisztráló személy

Személyes adatok köre

Név/felhasználónév, email cím

Adatmegőrzési idő

A regisztráció törlését követő 1. év végéig

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

·         tárhelyszolgáltató: UNAS Online Kft. (székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14., cégjegyzékszám: 08-09-015594)

Adatok forrása

A személyes adatok forrása a regisztráló személy

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat a regisztrációhoz, akkor csak vendég felhasználóként tud vásárolni

 

 1. termékvásárlás

 

Adatkezelés célja

Termék megvásárlása

 

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Az Érintettek kategóriái

Vásárló

 

Személyes adatok köre

Név, termék

 

Adatmegőrzési idő

Számviteli tv. 169. § (1) és (2) bekezdései alapján 8 év

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

·         tárhelyszolgáltató: UNAS Online Kft. (székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14., cégjegyzékszám: 08-09-015594)

Adatok forrása

A személyes adatok forrása a vásárló

 

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tudja kiszolgálni

 

 1. termék kiszállítása

 

Adatkezelés célja

Megvásárolt termék kiszállítása

 

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Az Érintettek kategóriái

Vásárló

 

Személyes adatok köre

Név, szállítási cím (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó), telefonszám, email cím

Adatmegőrzési idő

Számviteli tv. 169. § (1) és (2) bekezdései alapján 8 év

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe

 

A személyes adatokhoz önálló Adatkezelőként a szállítást végző szolgáltatók férnek hozzá:

·         Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., cégjegyzékszám: 01-10-042463). A Szolgáltató adatkezelési tájékoztatja elérhető itt:

https://www.posta.hu/adatkezelesi
_tajekoztato

·         GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., cégjegyzékszám: 13-09-111755). A Szolgáltató adatkezelési tájékoztatja elérhető itt:

https://gls-group.com/HU/hu/adatkezelesi-tajekoztato

Adatok forrása

A személyes adatok forrása a vásárló

 

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tudja kiszállítani a terméket

 

 1. számlázás

 

Adatkezelés célja

Számla kiállítása

 

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítése: Áfatörvény 159. § (1) bekezdése

Az Érintettek kategóriái

Vásárló

 

Személyes adatok köre

Név, cím, adószám (céges ügyfél esetén), email cím

Adatmegőrzési idő

Kft esetén: Számviteli tv. 169. § (1) és (2) bekezdései alapján 8 év

Egyéni vállalkozó esetén: Art. 78. § (3) bekezdés alapján 5 év

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

·         számlázó program a szamlazz.hu üzemeltetője: KBOSS.hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7. cégjegyzékszám: 01-09-303201)

·         könyvelés: LANTANA-Audit Kft. (székhely: 1032 Budapest, Solymár utca 4. 5. em. 27. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-289573)

 

Az Adatkezelő az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 10. számú melléklet 1. pontja szerint adatot szolgáltat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) részére

Adatok forrása

A személyes adatok forrása a vásárló

 

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása kötelező. Amennyiben nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud a jogszabályban előírt számlázási kötelezettségének eleget tenni

 

 1. termék vagy szolgáltatás ellenértékének kifizetése

 

Adatkezelés célja

Termék vagy szolgáltatás ellenértékének kifizetése

·         online bankkártyás fizetés

·         banki átutalás

·         utánvétes fizetés

formájában

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Az Érintettek kategóriái

Vásárló

 

Személyes adatok köre

Név, megrendelés vagy szolgáltatás azonosítója, bankszámlaszám, átutalás összege, átutalás ideje

Adatmegőrzési idő

Kft esetén: Számviteli tv. 169. § (1) és (2) bekezdései alapján 8 év

Egyéni vállalkozó esetén: Art. 78. § (3) bekezdés alapján 5 év

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

·         online bankkártyás fizetés szolgáltatója: OTP Mobil Kft. (székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19., cégjegyzékszám: 01-09-174466)

 

A személyes adatokhoz önálló Adatkezelőként az Adatkezelő számlavezető bankja fér hozzá:

·         OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16., cégjegyzékszám: 01-10-041585). A Bank adatkezelési tájékoztatója elérhető itt: https://www.otpbank.hu/portal/
hu/adatvedelem

 

Utánvétes fizetési mód választása esetén a fizetést a szállítást végző futárcégnél lehet teljesíteni.

Adatok forrása

A személyes adatok forrása a vásárló

 

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor nem tudja a terméket megrendelni

 

 1. fotó készítése és felhasználása

 

Adatkezelés célja

Fotó készítése a szolgáltatás vagy termék átadásakor, és felhasználása az Adatkezelő honlapján és közösségi média felületén

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás

 

Az Érintettek kategóriái

Ügyfél

 

Személyes adatok köre

Név, képfelvétel

 

Adatmegőrzési idő

A hozzájárulás visszavonásáig

 

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

·         tárhelyszolgáltató: UNAS Online Kft. (székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14., cégjegyzékszám: 08-09-015594)

 

Az Adatkezelő részéről adattovábbítás történik a Facebook közösségi média felület szolgáltatója felé.

Adatok forrása

A személyes adatok forrása az ügyfél

 

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem készít, és nem jelenít meg képfelvételt Önről

 

 1. ügyfélvélemény megjelenítése

 

Adatkezelés célja

Ügyfélvélemény megjelenítése

 

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás

 

Az Érintettek kategóriái

Ügyfél

 

Személyes adatok köre

Név, vélemény tartalma

 

Adatmegőrzési idő

A hozzájárulás visszavonásáig

 

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

·         tárhelyszolgáltató: UNAS Online Kft. (székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14., cégjegyzékszám: 08-09-015594)

Adatok forrása

A személyes adatok forrása az ügyfél

 

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor nem tudja a terméket vagy a szolgáltatást értékelni

 

 1. szerződéses kapcsolattartás

 

Az Adatkezelő a vele szerződött Partnerei (beszállító, ügyfél) esetében a szerződésben rögzített kapcsolattartóján keresztül folytat kommunikációt, és tart fenn üzleti kapcsolatot.

 

Adatkezelés célja

Az Adatkezelő és a Partner közötti szerződés cél szerinti megvalósításához a kommunikáció fenntartása, és az együttműködés megvalósítása

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont: jogos érdek

 

Az Érintettek kategóriái

Partner (egyéni vállalkozó, Kft., Bt., Zrt.) munkavállalója, mint kapcsolattartóként kijelölt személy

Személyes adatok köre

Név, beosztás, telefonszám, email cím

 

Adatmegőrzési idő

A szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe

Adatok forrása

A személyes adatok forrása a partner kapcsolattartója

Adatszolgáltatás módja, következménye

Amennyiben nem adja meg a szükséges adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud egyeztetni a partnerrel

 

 1. panaszkezelés

 

Adatkezelés célja

Bármely szolgáltatással kapcsolatos panasz kezelése

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja: jogi kötelezettség teljesítése: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

Az Érintettek kategóriái

Fogyasztó

Személyes adatok köre

Név, lakcím, telefonszám, email cím, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, panasz részletes leírása, fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke

Adatmegőrzési idő

Fgy.tv. 17/A. § (7) bekezdése alapján 3 év

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe

Adatok forrása

A személyes adatok forrása a fogyasztó, mint panaszos

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben nem adja meg a szükséges adatokat, akkor az Adatkezelő nem tudja a panaszát kivizsgálni

 

 1. közösségi oldalakon való kommunikáció

 

Adatkezelés célja

Közösségi oldalakon való kommunikáció

 

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás

 

Az Érintettek kategóriái

Közösségi oldalon regisztrált személy

 

Személyes adatok köre

Név, nyilvános profiladatok

 

Adatmegőrzési idő

Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adott közösségi oldal adatkezelési tájékoztatója az irányadó

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe

Adatok forrása

A személyes adatok forrása a regisztrált személy

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tudja Önt az aktuális tevékenységéről, szolgáltatásáról tájékoztatni a közösségi oldalakon

II. Adatfeldolgozói minőségben végzett adatkezelési tevékenységek
 1. áruhitel igénylésével kapcsolatos ügyintézés

 

Adatkezelés célja

Áruhitel igénylésével kapcsolatos ügyintézés

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja: jogi kötelezettség teljesítése: Hptv. 10. §

Az Érintettek kategóriái

Hitelt igénylő vásárló

Személyes adatok köre

Név, lakcím, telefonszám, email cím, családi állapot, kiskorú gyermekek száma, személyi igazolvány szám, lakcímkártya száma, adóazonosító jel, munkahely megnevezése, elérhetősége, címe, munkaszerződés típusa határozott vagy határozatlan idejű), munkabér, hitel meglétére vagy hiányára vonatkozó adatok (ha van, akkor törlesztő részlet összegéről szóló adat)

Adatmegőrzési idő

A szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig

Adattovábbítás

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek

Az Adatfeldolgozó további Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe

 

Az Adatkezelő:

·         Magyar Cetelem Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Teréz körút 55-57., cégjegyzékszám: 01-10-043269). A Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója elérhető itt:

https://www.cetelem.hu/adatvedelem

 

Az Adatfeldolgozó részéről adatok átadása történik a hitelt biztosító pénzügyi intézmény, mint önálló Adatkezelő felé.

Adatok forrása

A személyes adatok forrása a hitelt igénylő vásárló

Adatszolgáltatás módja, következménye

Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatfeldolgozó nem tud áruhitel igénylésével kapcsolatos ügyintézést biztosítani Önnek

 

 1. Honlap adatkezelése

 

A Honlap sütiket használ.

 

A süti (angolul: cookie) egy fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy honlapot meglátogat. A süti egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd minden egyes kérés alkalmával a böngésző visszaküldi ezt a szervernek a kiszolgáló által meghatározott adattartalommal. Ennek az a célja, hogy az Ön által látogatott honlap internetes beállításait elmentse, így ha Ön újra ugyanazt a honlapot keresi fel azonos eszközről, akkor az oldal már emlékezni fog a beállított paraméterekre.

A süti számtalan funkcióval rendelkezik. Sütit leggyakrabban hirdetések, szolgáltatások személyre szabásához, a honlap forgalmának elemzéséhez használnak.

 

A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében süti csak abban az esetben tárolható az Ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van, azaz elengedhetetlen a honlap működéséhez, ezeket nevezik „szükséges sütiknek”. Minden egyéb típusú süti használatához az Ön hozzájárulására van szükség. A honlapon aktuálisan használt sütiket a honlapra történő belépéskor felugró ablakban (pop-up ablak) tekintheti meg és állíthatja be. 

 

A modern böngészők engedélyezik a süti beállítások módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve Ön megakadályozza az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a sütik beállításának választási lehetőségét.

 

Tekintettel arra, hogy a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a sütik letiltása esetén nem lehet garantálni, hogy Ön képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben. További részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól:

 

 1. Közösségi média

 

Az Adatkezelő elérhető az alábbi közösségi oldal(ak)on.

 

A közösségi oldal üzemeltetője önálló Adatkezelőnek minősül, az adatkezelésről szóló tájékoztatás a következő linkeken elérhető:

 

Közösségi oldal:

Adatkezelő neve:

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége:

Facebook

Meta Platforms Ireland Ltd. (székhely: Merrion Road, Dublin 4 D04 X2K5, Írország)

https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Az Adatkezelő nem rögzít, és nem kezel személyes adatot az adott közösségi oldal felhasználójáról a belső adatbázisában és rendszerében.

 

 1. Az adatokhoz való hozzáférés

 

A személyes adatokhoz az Adatkezelő illetékes munkatársai férhetnek hozzá a szükséges mértékben a feladataik ellátása érdekében.

 

 1. Adatbiztonsági intézkedések

 

Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogok és tartalmuk

 

 

Adatkezeléssel kapcsolatos

Érintetti jog

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jog tartalma

Tájékoztatáshoz való jog

/GDPR 13-14. cikk/

Ön jogosult arra, hogy a személyes adatai megszerzésének időpontjában tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. Az Adatkezelő olyan további információt is az Ön rendelkezésére bocsát, amelyek a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükségesek, figyelembe véve a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit és kontextusát. Önt tájékoztatni kell továbbá a profilalkotás tényéről és annak következményeiről is.

Hozzáféréshez való jog

/GDPR 15. cikk/

Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az Adatkezelő:

·      milyen személyes adatait

·      milyen jogalapon

·      milyen adatkezelési cél miatt

·      mennyi ideig kezeli

·      kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait

·      milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem Ön bocsátotta azokat az Adatkezelő rendelkezésére)

·      alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Helyesbítéshez való jog

/GDPR 16. cikk/

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatait helyesbítse vagy a hiányos személyes adatait kiegészítse. Tehát Ön kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét, vagy egyéb elérhetőségét).

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

/GDPR 17. cikk/

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

·      a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték

·      Ön visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

·      Ön a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen

·      a személyes adatait jogellenesen kezelték

·      a személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

·      a személyes adatainak gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Korlátozáshoz való jog

/GDPR 18. cikk/

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

·      Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát)

·      az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

·      az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

Ön a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben).

Adathordozhatósághoz való jog

/GDPR 20. cikk/

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

·      az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és

·      az adatkezelés automatizált módon történik.

Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatainak Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Tiltakozáshoz való jog

/GDPR 21. cikk/

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatai e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Hozzájárulás visszavonásának joga

/GDPR 7. cikk (3) bekezdés/

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt Önt erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogorvoslati lehetőségek és tartalmuk

 

Jogorvoslati lehetőség

A jogorvoslati lehetőség tartalma

Felügyeleti Hatóságnál történő panasztétel joga

/GDPR 77. cikk/

Ön a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén panaszt nyújthat be a következő Hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

telefon: +36 (1) 391-1400

email: ugyfelszolgalat@naih.hu

honlap: www.naih.hu

 

Az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (bírósági eljárás kezdeményezése)

/GDPR 79. cikk/

Ön jogosult bírósághoz fordulni az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó ellen, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be a keresetét. A törvényszékek elérhetősége: www.birosag.hu/torvenyszekek

 

 

 1. Az Adatkezelési tájékoztató frissítése

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A jelen tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti igény, illetve egyéb körülmény miatt szükség van. Az Érintett kérésére az Adatkezelő megküldi neki a mindenkor hatályos tájékoztató egy példányát a vele leegyeztetett formában.

 

Csongrád, 2024. április 19.